ภาษาอังกฤษม.4 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การโต้ตอบในสถานการณ์ที่กำหนดให้ การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น