ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อ มนุษย์ในปัจจุบันนี้ เพราะจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน