ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สำคัญในปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านได้แก่ทักษะการฟัง

ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน

เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักการสอน

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร