1. แสดงพื้นเมือง

2. ความแตกต่างของการแสดงแต่ละภาค

3  การปฏิบัตินาฏศิลป์พิ้นเมืองทางภาคอีสาน