พ 42101 สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้น ม.5 
เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย