คอมพิวเตอร์และสารสนเทศพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

คอมพิวเตอร์กราฟิก รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5