รายวิชาการขายเป็นวิชาที่ว่าด้วยการขายสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคคนสุดท้ายให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด