ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องขยายเสียงเบื้องต้น

วิชางานช่างพื้นฐานและงานฝึกฝีมือเพื่อการดำรงชีวิตและสู่อาชีพ