วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องมีทักษะในการอ่าน การเขียน 

ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4